Palvelut

Taloudellisesti kannattavien hankkeiden toteuttaminen perustuu luotettavaan tietoon, talouteen vaikuttavien tekijöiden hahmottamiseen ja niiden pohjalta tehtävään analyyttiseen päätöksentekoon.

‌‌‌Autan projektien käyttötalouden suunnittelussa ja talouden arvioinnissa tarjoamalla alla esitettyjä nykyaikaisia palveluja mahdollistamaan hankkeiden menestyksekäs toteutus.

Kiinteistöjen ja kiinteistöhankkeiden talouden ymmärtäminen on ydinosaamistani.

Tieto

Tiedon keräämisen ja hallinnan ratkaisut kyselyiden ja tiedonhallintajärjestelmien käyttöönoton avulla.

Tiedon koontipalveluiden tavoitteena on tarpeellisen tiedon tuominen helposti käytettäväksi, hallittavaksi ja saavutettavaksi. Lopputuloksena tieto on jäsennettynä analyysien ja esitysten tuottamista varten.

Tänään kerätty tieto kuvastaa huomenna mennyttä tilannetta ja vanhenee nopeasti ympäristön muuttuessa. Luotettavan tiedon käyttö vaatii tämän huomioimista kaikissa tiedon hallinnan vaiheissa.

-> Tieto koottuna analysointia ja esittämistä varten.

...

Tiedon kerääminen

‌Organisaatiossa olevan tarpeellisen tiedon tuominen yhteen. Eri järjestelmissä olevien tietojen kokoaminen ja tiedon kerääminen henkilöstöltä tai asiakkailta kyselyiden avulla. Organisaation ulkopuolisten tietolähteiden tiedon yhdistäminen organisaation oman tiedon kanssa.

‌Tiedon hallinta

Helppokäyttöiset ja joustavat tiedonhallinnan ratkaisut projektien suunnitteluun ja niiden seurantaan. Vaivaton tiedon päivittäminen ja sen tuominen eri tahojen saavutettavaksi takaavat sujuvan yhteistyön.

Palveluita

 • Kyselyiden toteuttaminen henkilöstölle, asiakkaille tai sidosryhmille
 • Kiinteistötiedon hallintajärjestelmien käyttöönotto
 • Tietojen yhdistäminen eri järjestelmistä

Mallinnus

Ymmärrettävästi esitettyä tietoa päätöksenteon tueksi mallinnuksen, analysoinnin ja visualisoinnin ratkaisuiden avulla.

Mallinnuspalveluiden tavoitteena on luoda tiedon pohjalta ymmärrettäviä ja selkeitä analyysejä sekä esityksiä. Lopputuloksena syntyy päätöksenteon tukena toimivat, kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuolten saatavilla olevat analyysit.

-> Tieto analysoituna ja esitettynä päätösten tekemisten tueksi.

...

Mallinnus ja analysointi

Hankkeesta luotu taloudellinen malli kuvaa ja auttaa hahmottamaan keskeisimpien muuttujien vaikutusta hankkeen lopputulokseen. Toimii keskeisenä apuna talouden ja kannattavuuden arvioinnissa ja riskien vaikutuksen hahmottamisessa.

Mallinnus auttaa kiinteistön arvoon ja kassavirtaan eniten vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa sekä mahdollistaa resurssien kohdistamisen menestyksen kannalta keskeisimpiin tekijöihin.

Päivitettäväksi tehty malli sopii sekä suunnitellun hankkeen toteuttamisen arviointia että toteutuksen seurantaan varten.

‌‌‌Tiedon esittäminen eli visualisointi

Tiedosta luotujen numeeristen koontien ja havainnollisten interaktiivisten kuvaajien esittäminen ‌visuaalisesti ja näiden tuominen osapuolten helposti saavutettavaksi. ‌

Selkeä esitystapa on merkittävä apu isojen tietomäärien ja useiden muuttujien muodostamien mallien hahmottamisessa.

Konkreettiset palvelut

 • Kassavirta-analyysit
 • Kiinteistökehityshankkeiden laskentamallit
 • Vuorovaikutteiset laskentamallit muutosten analysointiin
 • Tiedon visualisointi
 • Interaktiiviset raportit

Päätöksenteko

Tavoitteena on auttaa tekemään taloudellisesti kestäviä ja organisaation arvoja vastaavia päätöksiä.

Lopputuloksena syntyy osapuolten hyväksymä, luotettavalle tiedolle sekä toimintaa ohjaaville arvoille perustuva päätös, joka ohjaa toimintaa.

-> Valmis päätös hankkeen tai muutoksen toteuttamista varten.

...

Strategia

Päätöksentekoon liittyy lähes poikkeuksetta muita tekijöitä numeerisesti mitattavien taloudellisten arvojen lisäksi.

Kestävää päätöksentekoa varten kaikilla osapuolilla tulee olla selkeä käsitys seuraavista asioista:

 • a) tavoite, eli toiminnan määränpää tulevaisuudessa
 • b) mitattavat välitavoitteet oikeaan suunnan varmistamiseksi
 • c) arvot, eli kaikkea päätöksentekoa ohjaavat tekijät

Yksittäisen päätöksenteon tukemisen lisäksi autamme, yllä mainitut asiat sekä välitavoitteiden saavuttamisen vaatimat konkreettiset toimenpiteet sisältävän, strategian laatimisessa.

Toimivat työkalut päätöksen tekemiseen ja yhteisen suunnan määrittämiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä hankkeiden toteuttamisen suunnittelussa.

Kehittäminen

Organisaatiolle merkittävän tuotteen, palvelun tai toiminnan kehittäminen Design sprint -menetelmällä. Sisältäen kehitettävän asian määrittelyn, toiminnallisen prototyypin luomisen ja sen testaaminen loppukäyttäjillä nopean kehittämisen menetelmällä yhdessä tilaajan kanssa.

Konkreettiset palvelut

 • Fasilitoidut työpajat
 • Strategisten tavoitteiden määrittely